Ανταλλακτικά τρακτέρ

Παύλος Κανιμάς
Κωνσταντινουπόλεως 65 
2531023147 
6932721616 
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
info@kanimas.gr 
 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

H ιστοσελίδα http://www.kanimas.gr είναι η ηλεκτρονική προβολή του καταστήματος του Παύλου Κανιμά, χωρίς να αποτελεί e-shop,
 
ΑΦΜ :027211626
ΔΟΥ :Κομοτηνής
αρ. Γ.Ε.ΜΗ :014037010000/3-4-2011
Διεύθυνση :Κωνσταντινουπόλεως 65 - 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα :2531023147 - 6932721616

για την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, με δυνατότητα ενημέρωσης για τα προσφερόμενα προϊόντα, καθώς και πραγματοποίησης αγορών εξ’ αποστάσεως, κατόπιν διαδικτυακής παραγγελίας, υπό την επιφύλαξη επάρκειας των αποθεμάτων.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς έχει δικαίωμα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ενημερώνοντας τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, ο Παύλος Γ. Κανιμάς μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού Δικαίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Έτσι, σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ ο Παύλος Κανιμάς επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αξιώσει από τα υπεύθυνα κατά Νόμο πρόσωπα το τίμημα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
[συμφώνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»]

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύσει. Παρέχεται αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας για να ενημερωθείτε για την Πολιτική μου περί Προσωπικών Δεδομένων και τη συνήθη εφαρμογή της από εμένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών που σας αφορούν όσο είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας, προκειμένου να πληροφορηθούν οτιδήποτε παραπάνω από τις παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν με τον Παύλο Κανιμά. Με την επικοινωνία τους παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά, είτε με μήνυμα, δίδοντας εμμέσως, πλην όμως σαφώς, την ρητή εντολή στον Παύλο Γ. Κανιμά να τα χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης συμφωνήσει για την πληρωτέα αξία, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης είναι δυνατόν να παραγγείλει ενημερώνοντας τον Παύλο Γ. Κανιμά για την διεύθυνση αποστολής και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Τιμολογίου.

Πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα αίτησης του χρήστη για λήψη αντιγράφου όλων των προσωπικών δεδομένων, που έχει συλλέξει ο ιστότοπος αλλά και οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτων μερών, ώστε ο χρήστης να ελέγξει τα δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί και τον αφορούν.

Ο χρήστης αποδέχεται τις ενέργειες marketing, που πιθανόν να πραγματοποιούνται με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπο, όπως είναι η αποστολή ενημερώσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, προωθητικών banners, είτε αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκατεστημένων εντός του ιστότοπου εργαλείων, είτε μέσω online υπηρεσιών (πχ e-mail marketing, viber ή skype marketing κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, και οποτεδήποτε το θελήσει ο χρήστης, έχει την δυνατότητα να ζητήσει την αφαίρεσή του («Δικαίωμα στη λήθη»).

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ΔΕΝ πωλούνται, ΔΕΝ ενοικιάζονται και ΔΕΝ παρέχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Οποτεδήποτε ζητηθεί θα διαγράφουν τα στοιχεία από το αρχείο στο οποίο διατηρούνται.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [ Data Protection Officer (DPO) ] ορίζεται ο Παύλος Γ. Κανιμάς.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται αυτός ο δικτυακός τόπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, εσείς θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από τον Παύλο Γ. Κανιμά, ακόμα και σε περίπτωση που ο Παύλος Γ. Κανιμάς επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ:
Καταχωρείται αυτόματα το domain και το IP address του επισκέπτη (αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν εσάς ατομικά, αλλά τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί το σε ποιο σημείο του κόσμου γίνεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η κάλυψη, η δε ανάλυση της συχνότητας επιλογής (click stream) γίνεται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς εσάς. Δεν επιτρέπω τη σύνδεση πληροφοριών που αρχειοθετούνται αυτόματα με τον πιο πάνω τρόπο με προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων.


COOKIES:
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τον διακομιστή (server) ως αποτέλεσμα της επισκέψεως ενός δικτυακού τόπου. Αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας για να καταστήσουμε ικανό το διαδικτυακό μας τόπο να γνωρίζει ποιες ιστοσελίδες έχουμε ήδη επισκεφτεί και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγράφονται οι προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούνται τα cookies για δύο λόγους.

1. Για να μας βοηθούν στην καταγραφή των συχνών επισκέψεων για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και να αναπτύσσουμε τις ιστοσελίδες μας.

2. Για να καταγράφουμε προτιμήσεις που προσωποποιούν τις επισκέψεις σας.

Υπάρχουν δύο ειδών cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο:

      a. Session cookies
Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν μέχρι να κλείσει ο browser. Χρησιμοποιούνται από τη δικτυακή μας εφαρμογή για να βεβαιώσουν τις σχετικές με τις συναλλαγές σας πληροφορίες, από σελίδα σε σελίδα ακολουθώντας κάθε δεδομένο, όπως όταν μία φόρμα συμπληρώνεται από αρκετές οθόνες.

      b. Web Analytics Cookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά με σκοπό τη βελτίωση και διαχείριση του δικτυακού μας τόπου.
Ένα παράδειγμα από τις πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι η πορεία που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα αντίγραφα της περιήγησης σας όταν πλοηγήστε στο δικτυακό χώρο. Είναι «συνεχής» σημασίας, δεν σβήνονται όταν κλείνει ο browser και λήγουν μετά από περίοδο 2 ετών όπου το ίδιο cookie ανανεώνεται και ξεκινάει μια νέα 2ετής περίοδος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατ’ αρχήν το δικτυακό τόπο με τα cookies απενεργοποιημένα.
Για να εμποδίσετε την τοποθέτηση cookies στο τερματικό σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον δικό σας Internet Browser για οδηγίες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπλοκάροντας τα cookies υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η λειτουργικότητα κάποιων διαδικτυακών τόπων ή να εμποδιστεί η πρόσβασή σας σε αυτά, γεγονός που εξαρτάται από τις επιλεγμένες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησής σας στο Internet (browser).

Μπορούν επίσης να διαγραφούν από το συγκεκριμένο δικτυακό browser, παρόλο που αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δεν θα διατηρηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org. Αυτός ο σύνδεσμος θα σας πάει σε άλλη ιστοσελίδα, που ανοίγει σε διαφορετικά παράθυρα. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» σε οποιαδήποτε φόρμα επικοινωνίας, συναινείτε στα παραπάνω, όπως ρητά αναφέρεται πλάι στο πλήκτρο.


ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ( Hyperlinks):
Ο διαδικτυακός τόπος του Παύλου Γ. Κανιμά είναι δυνατόν να προσφέρει συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους για την διευκόλυνσή σας και την παροχή πληροφοριών. Αν κάνετε αυτή τη σύνδεση, φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο του Παύλου Γ. Κανιμά. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν ελέγχει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή τις πολιτικές εχεμύθειας που έχουν, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτή του Παύλου Γ. Κανιμά. Δεν υποστηρίζεται ή διενεργείται αναπαρουσιάσεις για άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η Δήλωση Εχεμύθειας του Παύλου Γ. Κανιμά δεν καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέγετε να δώσετε σε άσχετα με τον Παύλο Γ. Κανιμά τρίτα μέρη. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε την πολιτική εχεμύθειας κάθε εταιρείας προτού παραδώσετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Κάποιες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στην διάθεσή τους με τον Παύλο Γ. Κανιμά. Αυτή η πράξη ελέγχεται από τη πολιτική εχεμύθειας της άλλης εταιρείας.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά -κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας- την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος κλπ).

●       Προϋποθέσεις
Επιστροφή είναι δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους εφόσον

1.τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με το τιμολόγιο.

2.τα προϊόντα αποτελούν συνηθισμένο και διαρκές εμπόρευμα του Κανιμά. Δηλαδή δεν είναι εμπόρευμα που έχει αγορασθεί ή έχει εισαχθεί αποκλειστικά και μόνο για την συγκεκριμένη ζήτηση.

3. δεν πρόκειται για ηλεκτρικά είδη και είδη στροφομέτρου.

4. δεν είναι προϊόντα σε προσφορά τιμής κατά την αγορά τους.

 

●       Επιβαρύνσεις
Στην περίπτωση υπαναχώρησης σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων με υπεύθυνη μεταφορική εταιρεία, της οποίας την διαδικασία αποστολής, καθώς και τα έξοδά της θα αναλάβετε εσείς.

●       Διαδικασία
Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:
        " ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 65 – 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ".

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως,
αφενός του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και
αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους,
η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθούν τα επιστρεφόμενα προϊόντα από τον Παύλο Γ. Κανιμά, με την προϋπόθεση ότι οι Τράπεζες λειτουργούν κανονικά.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το να συμπληρώσετε την δήλωση υπαναχώρησης και να την στείλετε στον Παύλο Κανιμά με e-mail στη διεύθυνση .


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ:

Πωλήσεις με τιμές χονδρικής γίνονται μόνον εάν πρόκειται για αγορά ανταλλακτικών καθαρής αξίας 800,00€ τουλάχιστον κάθε φορά. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις είναι συνάρτηση του τζίρου του αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση επιστροφές γίνονται μόνο στο σύνολο της κάθε παραγγελίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ:
Χαρακτηριστικά:Οι φωτογραφίες και οι αριθμοί ονομαστικού των ανταλλακτικών είναι ενδεικτικοί. Χρησιμοποιούνται μόνο για την αναφορά στα ανταλλακτικά.
Ανωτέρα βία:Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΔΙΚΑΙΟ:
Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει, μεταξύ καταναλωτή και του πωλητή Παύλου Κανιμά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής και οι δυνατοί τρόποι μεταφοράς αναλύονται επιλέγοντας τα παρακάτω κουμπιά.


 Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον Παύλο Κανιμά