Ανταλλακτικά τρακτέρ

Παύλος Κανιμάς
Κωνσταντινουπόλεως 65
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
info@kanimas.gr
Αρxική Άροτρα
Προσφορά
Ανταλλακτικά Ποιός είναι Που είναι Επικοινωνία
 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

H ιστοσελίδα https://www.kanimas.gr είναι η ηλεκτρονική προβολή του καταστήματος του Παύλου Κανιμά, χωρίς να αποτελεί e-shop,
 
ΑΦΜ :
027211626
ΔΟΥ :
Κομοτηνής
αρ. Γ.Ε.ΜΗ :
014037010000/3-4-2011

για την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, με δυνατότητα ενημέρωσης για τα προσφερόμενα προϊόντα, καθώς και πραγματοποίησης αγορών εξ’ αποστάσεως, κατόπιν διαδικτυακής παραγγελίας, υπό την επιφύλαξη επάρκειας των αποθεμάτων.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς έχει δικαίωμα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ενημερώνοντας τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, ο Παύλος Γ. Κανιμάς μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού Δικαίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Έτσι, σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ ο Παύλος Κανιμάς επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αξιώσει από τα υπεύθυνα κατά Νόμο πρόσωπα το τίμημα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται αυτός ο δικτυακός τόπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, εσείς θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από τον Παύλο Γ. Κανιμά, ακόμα και σε περίπτωση που ο Παύλος Γ. Κανιμάς επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.


ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ( Hyperlinks):
Ο διαδικτυακός τόπος του Παύλου Γ. Κανιμά είναι δυνατόν να προσφέρει συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους για την διευκόλυνσή σας και την παροχή πληροφοριών. Αν κάνετε αυτή τη σύνδεση, φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο του Παύλου Γ. Κανιμά. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν ελέγχει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή τις πολιτικές εχεμύθειας που έχουν, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτή του Παύλου Γ. Κανιμά. Δεν υποστηρίζεται ή διενεργείται αναπαρουσιάσεις για άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η Δήλωση Εχεμύθειας του Παύλου Γ. Κανιμά δεν καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέγετε να δώσετε σε άσχετα με τον Παύλο Γ. Κανιμά τρίτα μέρη. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε την πολιτική εχεμύθειας κάθε εταιρείας προτού παραδώσετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Κάποιες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στην διάθεσή τους με τον Παύλο Γ. Κανιμά. Αυτή η πράξη ελέγχεται από τη πολιτική εχεμύθειας της άλλης εταιρείας.


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ:

Πωλήσεις με τιμές χονδρικής γίνονται μόνον εάν πρόκειται για αγορά ανταλλακτικών καθαρής αξίας 800,00€, τουλάχιστον, κάθε φορά, σε επαγγελματία.

Οι παρεχόμενες εκπτώσεις είναι συνάρτηση του τζίρου του αγοραστή.

Σε αυτή την περίπτωση επιστροφές γίνονται μόνο στο σύνολο της κάθε παραγγελίας.


COOKIES:
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τον διακομιστή (server) ως αποτέλεσμα της επισκέψεως ενός δικτυακού τόπου. Αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας για να καταστήσουμε ικανό το διαδικτυακό μας τόπο να γνωρίζει ποιες ιστοσελίδες έχουμε ήδη επισκεφτεί και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγράφονται οι προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούνται τα cookies για δύο λόγους.

1. Για να μας βοηθούν στην καταγραφή των συχνών επισκέψεων για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και να αναπτύσσουμε τις ιστοσελίδες μας.

2. Για να καταγράφουμε προτιμήσεις που προσωποποιούν τις επισκέψεις σας.

Υπάρχουν δύο ειδών cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο:

a. Session cookies
Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν μέχρι να κλείσει ο browser. Χρησιμοποιούνται από τη δικτυακή μας εφαρμογή για να βεβαιώσουν τις σχετικές με τις συναλλαγές σας πληροφορίες, από σελίδα σε σελίδα ακολουθώντας κάθε δεδομένο, όπως όταν μία φόρμα συμπληρώνεται από αρκετές οθόνες.

b. Web Analytics Cookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά με σκοπό τη βελτίωση και διαχείριση του δικτυακού μας τόπου.
Ένα παράδειγμα από τις πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι η πορεία που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα αντίγραφα της περιήγησης σας όταν πλοηγήστε στο δικτυακό χώρο. Είναι «συνεχής» σημασίας, δεν σβήνονται όταν κλείνει ο browser και λήγουν μετά από περίοδο 2 ετών όπου το ίδιο cookie ανανεώνεται και ξεκινάει μια νέα 2ετής περίοδος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατ’ αρχήν το δικτυακό τόπο με τα cookies απενεργοποιημένα.
Για να εμποδίσετε την τοποθέτηση cookies στο τερματικό σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον δικό σας Internet Browser για οδηγίες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπλοκάροντας τα cookies υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η λειτουργικότητα κάποιων διαδικτυακών τόπων ή να εμποδιστεί η πρόσβασή σας σε αυτά, γεγονός που εξαρτάται από τις επιλεγμένες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησής σας στο Internet (browser).

Μπορούν επίσης να διαγραφούν από το συγκεκριμένο δικτυακό browser, παρόλο που αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δεν θα διατηρηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org. Αυτός ο σύνδεσμος θα σας πάει σε άλλη ιστοσελίδα, που ανοίγει σε διαφορετικά παράθυρα. Ο Παύλος Γ. Κανιμάς δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» σε οποιαδήποτε φόρμα επικοινωνίας, συναινείτε στα παραπάνω, όπως ρητά αναφέρεται πλάι στο πλήκτρο.

ΔΙΑΦΟΡΑ:
Χαρακτηριστικά:Οι φωτογραφίες και οι αριθμοί ονομαστικού των ανταλλακτικών είναι ενδεικτικοί. Χρησιμοποιούνται μόνο για την αναφορά στα ανταλλακτικά.
Ανωτέρα βία:Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΔΙΚΑΙΟ:
Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει, μεταξύ καταναλωτή και του πωλητή Παύλου Κανιμά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής και οι δυνατοί τρόποι μεταφοράς αναλύονται επιλέγοντας τα παρακάτω κουμπιά.

 
Πληρωμές Μεταφορές Επιστροφές Προσωπικά δεδομένα Όνομα σιγουριάς

Παύλος Κανιμάς

Κωνσταντινουπόλεως 65
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2531023147
6932721616
info@kanimas.gr

 Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον Παύλο Κανιμά
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον χώρο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχεστε όλα τα cookies της ιστοσελίδας, όπως ρητά αναφέρεται στους όρους χρήσεως.